Bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna Europaparlamentets resolution av den 12 september 2012 om rapporteringskrav enligt rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2011/2291(INI))