Ochrana a trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva Uznesenie Európskeho parlamentu z  12. septembra 2012 o povinnostiach podávať správy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (2011/2291(INI))