Zivsaimniecības resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana Eiropas Parlamenta 2012. gada 12. septembra rezolūcija par ziņošanas pienākumiem, kuri noteikti Regulā (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (2011/2291(INI))