Διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 για τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (2011/2291(INI))