Опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2012 г. относно задълженията за докладване съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002 относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (2011/2291(INI))