2011/284/ES: Komisijas Lēmums ( 2011. gada 12. maijs ) par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu attiecībā uz elektrības vadiem, vadības un sakaru kabeļiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 3107) Dokuments attiecas uz EEZ