Izpildvaldes Lēmums par iekšējiem noteikumiem attiecībā uz konkrētu datu subjektu tiesību ierobežošanu attiecībā uz personas datu apstrādi Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbības ietvaros2019/C 371/06