Υπόθεση C-544/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 [αίτηση του Upper Tribunal (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs κατά Henrika Dakneviciute (Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 49 ΣΛΕΕ – Ελευθερία εγκαταστάσεως – Μη μισθωτή δραστηριότητα – Υπήκοος κράτους μέλους η οποία έπαυσε να ασκεί τη μη μισθωτή δραστηριότητά της λόγω των φυσικών περιορισμών που συνδέονται με τα τελευταία στάδια εγκυμοσύνης και με τα επακόλουθα του τοκετού – Διατήρηση της ιδιότητας του προσώπου που ασκεί μη μισθωτή δραστηριότητα)