Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели — Доклад на група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия), съдържащ предложение за изменение на приложение II към Заключенията на Съвета от 5 декември 2017 г.