Lieta C-619/18: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 24. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/Polijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — LES 19. panta 1. punkta otrā daļa — Tiesiskums — Efektīva tiesiskā aizsardzība jomās, uz kurām attiecas Savienības tiesības — Tiesnešu neatceļamības un neatkarības principi — Pensionēšanās vecuma samazināšana Augstākās tiesas tiesnešiem — Piemērošana tiesnešiem, kuri pilda amata pienākumus — Iespēja turpināt pildīt amata pienākumus pēc šā vecuma ar nosacījumu, ka ir saņemta atļauja, ko piešķir ar Republikas prezidenta diskrecionāru lēmumu)