IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP)) Ekonomikas un monetārā komiteja Referente: Anni Podimata