Komisijas Regula (ES) Nr. 258/2010 ( 2010. gada 25 marts ), ar ko paredz īpašus nosacījumus Indijas izcelsmes vai no Indijas sūtītu guāras sveķu importam saistībā ar piesārņojuma risku ar pentahlorfenolu un dioksīniem un atceļ Lēmumu 2000/352/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)