Lieta C-461/13: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 1. jūlija spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Bundesrepublik Deutschland Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Eiropas Savienības politika ūdens resursu jomā — Direktīva 2000/60/EK — 4. panta 1. punkts — Vides aizsardzības mērķi attiecībā uz virszemes ūdeņiem — Virszemes ūdens objekta stāvokļa pasliktināšanās — Ūdensceļa ierīkošanas projekts — Dalībvalstu pienākums aizliegt jebkuru projektu, kas rada vai varētu radīt negatīvu ietekmi uz virszemes ūdens objekta stāvokli — Noteicošie kritēriji, lai novērtētu, vai pastāv ūdens objekta stāvokļa pasliktināšanās