Komisijas atzinums ( 2011. gada 15. jūlijs ) par Eiropas Centrālās bankas regulas projektu, ar ko groza Eiropas Centrālās bankas Regulu (EK) Nr. 25/2009 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (pārstrādāta versija) (ECB/2008/32)