Mål C-356/19: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 3 september 2020 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – Polen) – Delfly sp. z o.o. mot Smartwings Poland sp. z o. o., tidigare Travel Service Polska sp. z o.o. (Begäran om förhandsavgörande – Luftfart – Förordning (EG) nr 261/2004 – Artikel 7 – Rätt till kompensation vid försenad eller inställd flygning – Formerna för kompensationen – Ersättningsanspråk uttryckt i nationell valuta – Nationell bestämmelse enligt vilken det är förbjudet för borgenären att välja valuta)