Διορθωτικό στην κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2020 (ΕΕ C 107 της 31.3.2020)