ATZINUMS Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja Ekonomikas un monetārajai komitejai un Budžeta komitejai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)) Atzinuma sagatavotājs: François-Xavier Bellamy