Komisijas dienestu darba dokuments - Pavaddokuments Priekšlikums Padomes regula par vīna tirgus kopīgo organizāciju un par dažu regulu grozījumiem - Ietekmes analīzes kopsavilkums {COM(2007) 372 galīgā redakcija} {SEC(2007) 893}