Eiropas Parlamenta 2013. gada 21. maija normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka laikposmu astotajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās (07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS))