84/422/EEG: Kommissionens beslut av den 24 juli 1984 om ändring av bilaga 1 till rådets beslut 77/795/EEG om ett gemensamt förfarande för utbyte av information om kvaliteten på sött ytvatten inom gemenskapen