Komisijas lēmums (1984. gada 24. jūlijs), ar kuru groza I pielikumu Padomes Lēmumam 77/795/EEK, ar ko paredz vienotu procedūru informācijas apmaiņai attiecībā uz virszemes saldūdens kvalitāti Kopienā