1984 m. liepos 24 d. Komisijos Sprendimas iš dalies keičiantis Tarybos sprendimo 77/795/EEB, nustatančio keitimosi informacija apie Bendrijos paviršinio gėlo vandens kokybę bendrą tvarką, I priedą