ATZINUMS Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Eiropas Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD)) Atzinumu sagatavoja: Takis Hadjigeorgiou