Eiropas Parlamenta 2007. gada 4. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0095 - C6-0091/2007 - 2007/0038(COD))