KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Ūdens pamatdirektīvas (2000/60/EK) īstenošanu Upju baseinu apsaimniekošanas plāni