Rakstisks jautājums E-0531/09 iesniedza Bart Staes (Verts/ALE) Komisijai. Eiropas enerģijas piegādātāju ieguvumi saistībā ar CO2 izmešu kvotām, kas iegūtas par brīvu