Predmet C-42/21 P: Žalba koju je 27. siječnja 2021. podnio Lietuvos geležinkeliai AB protiv presude Općeg suda (prvo prošireno vijeće) od 18. studenoga 2020. u predmetu T-814/17, Lietuvos geležinkeliai/Komisija