Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2013/184/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/563, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 401/2013, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/562, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä 2020/C 133/02