Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2