Padomes Direktīva 2003/85/EK ( 2003. gada 29. septembris ) par Kopienas pasākumiem mutes un nagu sērgas kontrolei, ar kuru atceļ Direktīvu 85/511/EEK un Lēmumus 89/531/EEK un 91/665/EEK un groza Direktīvu 92/46/EEK (dokuments attiecas uz EEZ)