Mål C-127/07: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA mot Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Miljö – Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar – System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen – Direktiv 2003/87/EG – Tillämpningsområde – Anläggningar inom stålsektorn omfattas – Anläggningar inom kemisektorn och sektorn för icke-järnhaltiga metaller omfattas inte – Principen om likabehandling)