Lieta C-511/07: Prasība, kas celta 2007. gada 21. novembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste