Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2009 , για την έγκριση του εθνικού προγράμματος που υποβλήθηκε από τη Βουλγαρία για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των συνθηκών μεταφοράς ζώντων βοοειδών που εξάγονται από την Ένωση μέσω του λιμένα Μπουργκάς καθώς και για την έγκριση της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης για το 2010 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 10004]