Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/801 (2017. gada 8. maijs), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/715, ar ko attiecībā uz noteiktiem augļiem, kuru izcelsme ir konkrētās trešās valstīs, nosaka pasākumus, kas veicami, lai nepieļautu kaitīgā organisma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ievešanu un izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 2894)$