Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9870 — Total Direct Energie/Kernaman) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 257/03