TITJUR Komisija/Dānija Tiesas spriedums (virspalāta) 2007. gada 30.janvārī. # Eiropas Kopienu Komisija pret Dānijas Karalisti. # Valsts pienākumu neizpilde - Darba ņēmēju brīva pārvietošanās - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Kapitāla brīva aprite - Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Ienākuma nodoklis - Vecuma nodrošinājums - Parakstīšana citā dalībvalstī reģistrētā pensiju iestādē - Nodokļu tiesību akti - Pensiju plāna ietvaros veiktu iemaksu atskaitīšanas vai neiekļaušanas ar nodokli apliekamajos ienākumos ierobežojumi - Primāri vispārējo interešu apsvērumi - Nodokļu kontroles efektivitāte - Nodokļu sistēmas konsekvence - Nodokļu sistēmas simetrija - Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. # Lieta C-150/04.