Lieta C-440/06: Tiesas (piektā palāta) 2007. gada 25. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 91/271/EEK — Piesārņojums un kaitīgums — Komunālo notekūdeņu attīrīšana — 3. un 4. pants)