2009/894/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 30. novembris) par ekoloģiskajiem kritērijiem Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai koka mēbelēm (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9522) (Dokuments attiecas uz EEZ)