Υπόθεση C-355/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Аdministrativen sad — Pleven (Βουλγαρία) στις 21 Iουλίου 2014 — Polihim-SS EOOD κατά Nachalnik na Mitnitsa — Svishtov