Labojums Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnē (ES) 2016/1386 (2016. gada 2. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2016/23) (OV L 222, 17.8.2016.)