Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai - Komisijas ziņojums par to, kā piemēro Padomes Regulu (EK) Nr. 1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai {SEC(2007) 602}