2008/410/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 30. aprīlis ) par ierobežojamo vielu importa kvotu piešķiršanu laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1639)