Komisijas Regula (EK) Nr. 720/2009 ( 2009. gada 6. augusts ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 884/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005, attiecībā uz salīdzināmajām cenām, finanšu izmaksu aprēķinu un rīsu fiziskām pārbaudēm