Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5101 — OJSC Novolipetsk Steel/Novexco/Novex Trading) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ