Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Rīcības plāns ES dzīvnieku veselības stratēģijas īstenošanai (COM(2008) 545 galīgā redakcija)