Komisijas dienestu darba dokuments - Eiropas Kosmosa programma - Sākotnējie elementi {COM(2007) 212 galīgā redakcija} {SEC(2007) 505} {SEC(2007) 506}