2009/637/ES: Rozhodnutie Európskeho parlamentu z  23. apríla 2009 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor