2009/637/EÜ: Euroopa Parlamendi otsus, 23. aprill 2009 , Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee