2009/637/ΕΚ: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή