Komisijas Regula (EK) Nr. 2216/2004 (2004. gada 21. decembris) par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 280/2004/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)